Potřebujete pomoc? +45 4617 0024 nebo help@svendsen-sport.com

Informace pro uživatele, jak zacházet s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními

Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolový odpad umístěný na výrobcích znamená, že použité elektrické a elektronické zařízení nesmí být likvidováno s komunálním odpadem. Vhazováním elektroodpadu do kontejneru ohrožujete životní prostředí.

Segregací a předáním ke zpracování, regeneraci, recyklaci a likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení chráníte životní prostředí před znečištěním a kontaminací, přispíváte ke snižování využívání přírodních zdrojů a snižování výrobních nákladů nových zařízení.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení z domácností, jejichž některý z rozměrů nepřesahuje 25 cm, lze vracet bez nutnosti nákupu nového zařízení v maloobchodních jednotkách o výměře minimálně 400 m2 určených k prodeji zařízení. Pokud zařízení obsahuje baterie, mějte na paměti, že baterie by měly být likvidovány odděleně ve speciálním kontejneru.

Uživatel, který se hodlá zbavit výrobku větších rozměrů, je povinen odevzdat odpadní elektronické nebo elektrické zařízení do sběrny odpadních zařízení. Sběrná místa provozují mimo jiné velkoobchody a maloobchody s tímto zařízením a organizační složky obcí působící v oblasti svozu odpadů.

Výše uvedené zákonné povinnosti byly zavedeny s cílem snížit množství odpadů vznikajících z odpadních elektrických a elektronických zařízení a zajistit odpovídající úroveň sběru, využití a recyklace odpadních zařízení. Správné plnění těchto povinností je důležité zejména tehdy, když odpadní zařízení obsahuje nebezpečné složky, které mají zvláště negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

Každý z nás se tak může zapojit do procesu opětovného využití surovin a podpořit program recyklace elektroodpadu, který může mít dopad na životní prostředí a veřejné zdraví. Je třeba pamatovat na to, že správná likvidace zařízení umožňuje šetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nevhodným nakládáním s odpady a nebezpečnými složkami.